100 Danh từ được sử dụng nhiều nhất trong Tiếng Anh

Tienganhhay.vn giới thiệu bạn trong series Từ vựng tiếng Anh theo chủ đề. Hi vọng series này sẽ giúp các bạn nâng cao từ vựng tiếng Anh. Hôm nay chúng ta sẽ học 100 Danh từ được sử dụng nhiều nhất trong Tiếng Anh nhé !

 1. time /taɪm/ thời gian
  2. year /jɪr/ năm
  3. people /ˈpipəl/ con người
  4. way /weɪ/ con đường
  5. day /deɪ/ ngày
  6. man /mən/ đàn ông
  7. thing /θɪŋ/ sự vật
  8. woman /ˈwʊmən/ phụ nữ
  9. life /laɪf/ cuộc sống
  10. child /ʧaɪld/ con cái
  11. world /wɜrld/ thế giới
  12. school /skul/ trường học
  13. state /steɪt/ trạng thái
  14. family /ˈfæməli/ gia đình
  15. student /ˈstudənt/ học sinh
  16. group /grup/ nhóm
  17. country /ˈkʌntri/ đất nước
  18. problem /ˈprɑbləm/ vấn đề
  19. hand /hænd/ bàn tay
  20. part /pɑrt/ bộ phận
  21. place /pleɪs/ vị trí
  22. case /keɪs/ trường hợp
  23. week /wik/ tuần
  24. company /’kʌmpəni/ công ty
  25. system /ˈsɪstəm/ hệ thống
  26. program /ˈproʊˌgræ m/chương trình
  27. question /ˈkwɛsʧən/ câu hỏi
  28. work /wɜrk/ công việc
  29. government /ˈgʌvərmənt/ chính phủ
  30. number /ˈnʌmbər/ con số
  31. night /naɪt/ ban đêm
  32. point /pɔɪnt/ điểm
  33. home /hoʊm/ nhà
  34. water /ˈwɔtər/ nước
  35. room /rum/ căn phòng
  36. mother /’mʌðər/ mẹ
  37. area /ˈɛriə/ khu vực
  38. money /ˈmʌni/ tiền bạc
  39. story /ˈstɔri/ câu chuyện
  40. fact /fækt/ sự thật
  41. month /mʌnθ/ tháng
  42. lot /lɑt/ từng phần
  43. right /raɪt/ quyền lợi
  44. study /ˈstʌdi/ học tập
  45. book /bʊk/ cuốn sách
  46. eye /aɪ/ mắt
  47. job /ʤɑb/ nghề nghiệp
  48. word /wɜrd/ từ
  49. business /ˈbɪznəs/ kinh doanh
  50. issue /ˈɪʃu/ vấn đề
  51. side /saɪd/ khía cạnh
  52. kind /kaɪnd/ loại
  53. head /hɛd/ đầu
  54. house /haʊs/ ngôi nhà
  55. service /ˈsɜrvəs/ dịch vụ
  56. friend /frɛnd/ người bạn
  57. father /ˈfɑðər/ cha
  58. power /ˈpaʊər/ năng lượng
  59. hour /ˈaʊər/ giờ
  60. game /geɪm/ trò chơi
  61. line /laɪn/ vạch kẻ
  62. end /ɛnd/ kết thúc
  63. member /ˈmɛmbər/ thành viên
  64. law /lɔ/ luật pháp
  65. car /kɑr/ xe hơi
  66. city /ˈsɪti/ thành phố
  67. community /kəmˈjunəti/ cộng đồng
  68. name /neɪm/ tên gọi
  69. president /ˈprɛzəˌdɛnt/ chủ tịch
  70. team /tim/ nhóm, đội
  71. minute /ˈmɪnət/ phút
  72. idea /aɪˈdiə/ ý tưởng
  73. kid /kɪd/ trẻ con
  74. body /ˈbɑdi/ cơ thể
  75. information /ˌɪnfərˈmeɪʃən/ thông tin
  76. back /bæk/ phía sau
  77. parent /ˈpɛrənt/ phụ huynh
  78. face /feɪs/ gương mặt
  79. others /ˈʌðərz/ những cái khác
  80. level /ˈlɛvəl/ cấp bậc
  81. office /ˈɔfəs/ văn phòng
  82. door /dɔr/ cánh cửa
  83. health /hɛlθ/ sức khỏe
  84. person /ˈpɜrsən/ con người
  85. art /ɑrt/ nghệ thuật
  86. war /wɔr/ chiến tranh
  87. history /ˈhɪstəri/ lịch sử
  88. party /ˈpɑrti/ bữa tiệc
  89. result /rɪˈzʌlt/ kết quả
  90. change /ʧeɪnʤ/ thay đổi
  91. morning /ˈmɔrnɪŋ/ buổi sáng
  92. reason /ˈrizən/ lý do
  93. research /riˈsɜrʧ/ nghiên cứu
  94. girl /gɜrl/ cô gái
  95. guy /gaɪ/ chàng trai
  96. moment /ˈmoʊmənt/ hiện tại
  97. air /ɛr/ không khí
  98. teacher /tiʧər/ giáo viên
  99. force /fɔrs/ lực lượng
  100. education /ɛʤəˈkeɪʃən/ giáo dục

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.