Category Archives: Ngữ pháp tiếng Anh

50 câu trắc nghiệm collocation có lời giải chi tiết

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm chuyên đề chắc chắn thi năm 2021 giải chi tiết nhất. Bộ tài liệu “50 câu trắc nghiệm collocation có lời giải chi tiết” sẽ giúp các bạn học và thi tốt ! TRÍCH TRONG TÀI LIỆU: Question 1. After discussing, my boss decided […]

50 câu trắc nghiệm word form có lời giải chi tiết

Tiếng Anh Hay giới thiệu bạn trong series Bộ trắc nghiệm chuyên đề chắc chắn thi năm 2021 giải chi tiết nhất. Bộ tài liệu “50 câu trắc nghiệm word form có lời giải chi tiết” sẽ giúp các bạn học và thi tốt ! TRÍCH TRONG TÀI LIỆU: Question 1. Have you got a […]

Bộ câu hỏi từ vựng nâng cao có đáp án và giải chi tiết

Question 1. I’m going under the _________ next month to try to solve my knee problems. Hope it helps!A. surgery           B. wound                   C. treatment               D. knifeQuestion 2. Can you guys please be quiet? Your chin music is […]

80 câu hỏi chuyên đề các thì trong tiếng Anh có đáp án

TRÍCH MỘT SỐ CÂU: Question 1. My little cat________ before the doctor came.a. died       b. had died        c. has died         d. was dyingQuestion 2. The stuff cleaned up our room as soon as we________a. had left   b. has left           c. left      […]

80 câu trắc nghiệm Phrasal Verbs có đáp án chi tiết

Trong tiếng Anh, dạng bài phrasal verbs không phải là dạng bài dễ vì không thể đưa ra quy tắc chung để sử dụng mà hầu như bạn sẽ phải học “học gì biết nấy”. Nếu bạn đang gặp khó khăn trong việc học Phrasal verbs, sau đây là 80 câu trắc nghiệm giúp bạn […]

Đề thi mẫu môn tiếng Anh cho kì thi đánh giá năng lực Đại học Quốc gia Hà Nội

Theo thông báo mới nhất, trường ĐH Quốc gia Hà Nội sẽ tổ chức lại kỳ thi đánh giá năng lực sau 4 năm hoãn lại. Để giúp các bạn có sự chuẩn bị kỹ càng và đạt điểm cao trong kỳ thi này, sau đây là đề thi dựa trên cấu trúc đề thi […]

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 10 có đáp án

TRÍCH TỪ ĐỀ THI: 1. Last Sunday, our volunteer team ____ a lot of food packages to homeless people in the flood-hit region.A. were bringing B. brought C. have brought D. had brought2. I ____ Maria for the first time at the Heart-to-Heart Charity Office.A. saw B. was seeing C. was seen D. has seen3. […]

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 11 có đáp án

TRÍCH TỪ ĐỀ THI: 1. The children ____ spend too much time playing computer games.A. mustn’t B. ought to not C . shouldn’t D. Both B and C2. Water park is free for kids under 6 years old, so you ____ pay money for your son.A. have to B. mustn’t C. should D. don’t have […]

Đề thi học kì 1 tiếng Anh lớp 12 hay nhất

Question 1. Ben ________ for his wallet, but he ________ it yet.A. has looked/ hasn’t found                   B. has looked/ hasn’t been findingC. has been looking/ hasn’t found         D. has been looking/ hasn’t been findingQuestion 2. Mike _______ painting his car yet. He ________ on […]